stiftet 19. mai 1963  
line decor
  
line decor
 

 

© 2010 Øyvind Nordli

 
 

 

Søndre Tasken Vel
v/Øyvind Nordli

Beklager at deres henvendelse om de nye bestemmelsene for Kurefjorden ikke har blitt besvart tidligere. Her kommer omsider noe som forhåpentlig kan være oppklarende:

De områdene i reservatet som nå har ferdselsforbud, er hele sjøområdet (inkl. de gruntområdene som tørrlegges ved lavvann), alle holmene, samt de områdene på fastlandet som er skravert på kartet (Kure/Rosnes/Tasken og Nordre Ovenbukt). Dette er for så vidt beskrevet både på kartet og i forskriften, men vi registrerer at det er noen misforståelser rundt dette. Forskjellen i forhold til tidligere er at før gjaldt ferdselsforbudet alle arealene på fastlandet også, ikke bare de skraverte sonene. Dessuten er altså datoene endret noe.

Det vedlagte kartet ”30 Kurefjorden A3” viser de nye grensene. Det er det samme kartet som         tidligere er sendt ut på papir.

Det er ikke laget noen egen beskrivelse av hva som er endret, men det vedlagte ”Kurefjorden høringskart 2005” viser med piler de største forandringene i avgrensningen (for det meste utvidelser). Det som ikke synes så godt på kartene, er at vi har droppet å ha ”strandlinjen” som definisjon på reservatgrensen på enkelte strekninger. Grensen går nå som rette linjer mellom faste punkter litt inne på land. Disse punktene kommer til å bli merket med grensemerker.

Når det gjelder fredningsforskriften, er kanskje dette de viktigste endringene:

  1. Båndtvang 1.4.-31.10. i stedet for hele året
  2. Utøvelse av vannsport er nå uttrykkelig forbudt. Dette gjelder for eksempel seilbrett og kiting. Tidligere ble dette i og for seg rammet av et forbud mot ”unødig forstyrrelse”, men dette var mer uklart og vanskeligere å håndheve i praksis. På spørsmål har vi svart at dersom noen seiler med et seilbrett fra brygga og korteste vei ut av reservatet, på samme måte som man kan gjøre med båter som har båtplass i reservatet, for å holde på med brettseiling utenfor reservatet, så er dette noe vi antar må være tillatt.
  3. All bålbrenning er nå forbudt
  4. Jakt på hjortevilt er tillatt, det vil nok i praksis si rådyrjakt.
  5. Datoene med ferdselsforbud er som nevnt endret
  6. Sykling og bruk av hest er forbudt (gjelder ikke dyr på beite)
  • En del av Taralden har fått status som naturreservat (sjøfuglreservat), med samme ferdselsforbud som man i mange år har hatt på for eksempel Vesle Sletter og en del av Søndre Sletter, altså 15.4.-15.7. Dette er nå skiltet. Grunnen til at dette ferdselsforbudet starter litt senere enn i Kurefjorden, er at det her først og fremst er hekkende fugler man skal beskytte, mens det i Kurefjorden også er viktig å verne vårtrekkperioden, som starter tidligere enn hekkesesongen.
Ta gjerne kontakt igjen dersom dere har flere spørsmål, gjerne på telefon til meg. Vi satser på et litt raskere svar neste gang…For øvrig nevner jeg at det er Statens Naturoppsyn (SNO) som har ansvaret for oppsynet i reservatene. Har dere behov for å komme i kontakt med dem, kan dere ringe Jan-Erik Eggen på tlf. 95 96 75 07, eventuelt Øyvind Hermansen på 41 91 52 83.

Mvh
Gunnar Bjar
Rådgiver
Fylkesmannen i Østfold
Miljøvernavd.
Tlf. 69 24 71 20 / 48 20 18 22